Prihlásit sa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) :

1.  Základné ustanovenia

2.  Prevádzkovateľ e-shopu

3.  Spôsob objednávania

4.  Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov

5.  Ceny

6.  Platobné podmienky

7.  Dodacie podmienky

8.  Práva a povinnosti zmluvných strán

9.  Poučenie o práve na vrátenie tovaru

10.   Storno objednávky

11.   Záručné lehoty a reklamačný poriadok

12.   Ochrana osobných údajov

13.   Orgán dozoru

14.   Fakturačné údaje

15.   Záverečné ustanovenia

 

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom (kupujúcim) a prevádzkovateľom e-shopu. Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle prevádzkovateľa na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred vykonaním nákupu. Zákazník svojím nákupom súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Prevádzkovateľ e-shopu

Prevádzkovateľom e-shopu www.wamm.sk je Martin Šimko – WAMM Železná Breznica 202, 962 34 Tŕnie, Slovenská republika. IČO: 45522391, IČ DPH: SK1078818774, Prevádzkovateľ je platiteľom DPH. Zodpovedná osoba za e-shop je Martin Šimko, e-mail: info@wamm.sk

3. Spôsob objednávania

Každý užívateľ môže objednávať tovar cez e-shop. V e-shope je potrebné uviesť potrebné položky ako napríklad Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Objednávka prebieha spôsobom výberu produktov, určením fakturačnej a dodacej adresy (v prípade ak sú rozdielne) a výberom spôsobu platby a dodania. Prevádzkovateľ e-shopu zasiela užívateľom informácie o zmene stavu objednávky nasledujúce stavy:

Čaká na vybavenie – vašu objednávku sme prijali no vzhľadom k času podania nebola ešte nahodená do interného systému

Odoslaná - Vaša objednávka bola už expedovaná z nášho skladu na vašu dodaciu adresu.

Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov

Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej firme alebo osobe. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o zákazníkoch tretím stranám. Tieto informácie pokladá za predmet obchodného tajomstva okrem údajov potrebných na korektné doručenie tovaru.

5. Ceny

Prevádzkovateľ e-shopu je platiteľom DPH a všetky ceny sú vrátane 20 % DPH. Zoznam cien tovaru je uvedený pod každým tovarom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny podľa zmien ceny od výrobcu.

V prípade už potvrdenia objednávky, prevádzkovateľ nemá právo meniť cenu potvrdenej objednávky.

6. Platobné podmienky

Zákazník môže využiť nasledovné spôsoby platby:

faktúra a dodací list – Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

dobierka – platí pre všetkých objednávateľov (dobierečné je účtované v cene prepravného)

7. Dodacie podmienky

Minimálna objednávka je v hodnote 15 Eur s dph. Za pochopenie Ďakujeme.

Obvyklá dodacia lehota je do 5 pracovných dní. Pre dodávku tovaru využívame prostredníctvom Vami vybranej prepravnej spoločnosti, ktorú si zvolíte pri objednávke (tovar si je možné prevziať i osobne v sídle spoločnosti alebo dovozom zdarma na našej rozvozovej trase). Dodávka tovaru je po expedícií z nášho skladu doručená maximálne do 2 pracovných dní na Vami zadanú adresu. Faktúra a dodací list odovzdá prepravná služba zákazníkovi pri prebierke tovaru. Prepravca zodpovedá za poistenie zásielky v plnej cene podľa faktúry. Prevádzkovateľ môže zaslať zákazníkovi číslo prepravného balíka, a zákazník si pohyb môže skontrolovať. V prípade ak prevádzkovateľ nemá niektorú položku z nákupu skladom, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s možnosťami dodávky na dvakrát prípadne spolu hľadajú iné riešenie čiastočnej dodávky.

Dopravné náklady sú nasledovné:

Hmotnosť           Cena

0,01 - 3 kg           5.00 €

3,01 - 10 kg         6.00 €

10,1 - 20 kg         7.50 €

20,1 - 30 kg         8.50 €

30,1 - 50 kg         9.50 €

Ceny sú s DPH

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladajú v tomto e-shope prevádzkovateľ a zákazník.

Zákazník je povinný zaplatiť na základe zálohovej faktúry (faktúry) tovar v stanovenej lehote. Zákazník tiež musí pri preberaní tovaru od prepravcu prezrieť neporušenosť obalu, prípadne podať reklamáciu na poškodený tovar v opačnom prípade e povinný tovar prevziať. Pokiaľ tovar neprevezme má právo predávajúci účtovať si náklady vzniknuté s dodávkou tovaru (prepravné plus paušálne náhrady vo výške 7 €).

9. Poučenie o práve na vrátenie tovaru

Zákazník má v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní bez udania dôvodu odo dňa prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, platí len pri bežnom tovare, nevzťahuje sa na "zákazkový tovar".

10. Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať do 12 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.

11. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený prevádzkovateľovi e-shopu. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov ak nie je pri tovare uvedené inak. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry do sídla spoločnosti (prostredníctvom kuriérskej služby). Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianského zákonníka v platnom znení.

12. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia zákazníkom v nevyhnutnej miere pre korektné vybavenie objednávky a fakturáciu. Uchováva ich oddelené od iných dokumentov na servery a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti pre spomínané korektné vybavenie objednávky. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z databázy na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.

13. Orgán dozoru

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 048/412 49 69 048/412 49 69 
048/415 18 71 048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693 
e-mail: bb@soi.sk

 

14. Fakturačné údaje:

 Martin Šimko - WAMM

Železná Breznica 202

 962 34 Tŕnie

 IČO:45522391

 DIČ: 1078818774

Adresa prevádzky:

Budča ČSA 143

962 33 Budča

 

15. Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek,  pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to i bez súhlasu zákazníka. Prevádzkovateľ je povinný zaslať tovar a prináležiace dokumenty zákazníkovi v papierovej forme. Uvádzané fotky sú ilustračné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

 

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 01. 05. 2016.